Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk Kontynuuj do kasy

Regulamin i polityka prywatności

Prosimy Klientów o zapoznanie sie z Regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.oclock-polska.com prowadzony jest przez firmę Business Partner Przemysław Klimkowski ul. Kolejowa 20 47-400 Racibórz, NIP: 7481469813.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
 4. Informacje znajdujące sie na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertą kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 7. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiazującego prawa, w tym w szczególnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 9. Słownik pojęć:
 • DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KLIENT – Kupujący, który zamierza zawrzec lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynnosci prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.oclock-polska.com
 • SPRZEDAWCA – Business Partner Przemysław Klimkowski ul. Kolejowa 20 47- 400 Racibórz, NIP: 7481469813
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. SPOSOBY SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, wybór innego Produktu na miejsce brakujacego).
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
 4. Zamówienia można składać poprzez: 
 • witrynę internetową (sklep internetowy www. oclock-polska.com) - 24 godziny na dobę przez cały rok 
 • Zamówienia złożone w dni powszednie realizowane bedą do 3 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.
 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Umowa Sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia warunków złożonego zamówienia przez sklep.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
 • w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie sklepu za zamówiony Produkt
 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które wysyłane są każdorazowo za pośrednictwem Poczty Polskiej po zrealizowaniu zamówienia. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w formularzu zamówienia należy wypisać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
 

III. SPOSÓB PŁATNOŚCI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Za zakupy w sklepie można zapłacic w nastepujący sposób: 
 • Przelewem na rachunek bankowy. Należnosci za zakupiony Produkt proszę wpłacić na konto: 98116022020000000156308720 BANK MILLENIUM 

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem „sklep”. Produkt wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na rachunku.

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami Kuriera w trakcie procesu składania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiajacych jego realizację, i jednoczesnie zobowiązuje sie bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 5. Na termin dostawy przesyłki składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Robocze. Czas ten należy liczyć w następujący sposób.
 • W przypadku płatnosci przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 1 lub 2 Dni Roboczych

 

IV. ZWROT PRODUKTU, REKLAMACJA

 1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkt oferowany w sklepie internetowym oclock-polska.com możecie Panstwo zwrócić, zgłaszając chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Produktu przez Sprzedawcę.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach swiadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 5. Po pokwitowaniu odbioru Produktu istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sporządzany jest odpowiedni protokół, który prosimy dołączyć do reklamowanego Produktu.
 6. W przypadku niezgodnosci Produktu z umową, reklamowany Produkt, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać na adres Business Partner Przemysław Klimkowski ul. Kolejowa 20 47-400 Racibórz.
 7. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jesli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpózniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, będącego Konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 9. Do zwracanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu, który nie stanowi jednak warunku do przyjęcia zwracanego Produktu, a jedynie jego ułatwienie. Prosimy także o przesłanie numeru konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany Produktu.
 10. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciagu 7 dni po otrzymaniu przez nas Produktu.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składajac zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiajacej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą Klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 4. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Sklepu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między sklepem oclockpolska a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.